ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน 96 เครื่อง โดยมี นายโกวิทย์ กุลสวรรค์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน สสจ.พังงา เป็นตัวแทนในการรับมอบ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินเคาะประตูบ้าน ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในชุมชน