คณะพระสงฆ์อำเภอไชยปราการมอบเครื่องยังชีพป้องกัน โดวิด-19

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
คณะพระสงฆ์อำเภอไชยปราการมอบเครื่องยังชีพป้องกัน โดวิด-19

7 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น.
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอ ตัวแทนฝ่ายคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พันเอก(พิเศษ)ณัฏฐ์พัชร์ นภนาคจันทร์ รองศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ ทหารจากกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอ ไชยปราการ ฝ่ายปกครองไชยปราการ ตำรวจภูธรไชยปราการ อาสารักษาดินแดนไชยปราการ โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนบ้านปง นายขจรศักดิ์ วงค์สุข ประธานวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ ได้ร่วมมอบสิ่งของยังชีพข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ นำมันพืช น้ำปลา แก่ประชาชนที่ วัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยทางรัฐบาลได้ประกาศ การออกนอกพื้นี่ต้องทำการกักตัว 14 วัน และยังประกาศเคอรฟิวห้ามออกจากเคหะสถาน หลบอยู่ในที่บ้านหรือที่พัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตั้งแต่เวลา 22.00 น ถึงเวลา 04.00 น ซึ่งทางประชาชนได้ให้ความร่วมมือกันอย่างดี แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือประชาชนที่ยากจน และตกงานหรือนายจ้างเลิกจ้างงาน ต้องอพยบออกมาอาศัยบ้านเกิดเมืองนอนเพราะการครองชีพจะดีกว่าที่ต้องอยู่อาศัยในเมืองใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายแทบทุกลมหายใจ จึงต้องกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนตนเอง

และเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวจึงต้องเฝ้าระมัดระวังกันแทบทุกคนต้องปฏิบัติตามกฏหมาย พรก.ฉุกเฉิน และต้องสวมแมส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มีปัญหาเรื่องอาหารการกิน บางครัวเรือนไม่มีรายได้ และไม่ได้เตรียมพร้อมเก็บสะสมอาหารการกินเพื่อยังชีพตนเองและคนในครัวเรือน มีการขาดแคลน ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะพระสงฆ์ สามเณร และ ส่วนเอกชน ภาครัฐ และ ผู้ที่มีอันจะกินหรือมีฐานะดีมั่นคง คณะศรัทธาพระพุทธศาสนาวัดป่าไม้แดง และเป็นเทศกาลวิสาขบูชา ได้ร่วมมือกันออกมาร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้อยโอกาส และยากจน คนชรา คนป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้าทำการมอบแจก ข้าวสาร อาหารแห้งมะหมีสำเร็จรูป น้ำมันพืช ไข่ไก่ และเครื่องปรุงรสต่างๆ พร้อมกับมอบเมล็ดพันธ์พืชต่างๆให้กับประชาชนเพื่อการยังชีพของตนเอง และคนในพื้นที่ให้อยู่ต่อไปได้ ใช้สิ่งของอย่างประหยัด และใช้เมล็ดพันธ์พืชต่างๆมาทำการเพาะปลูกสามารถเก็บมาทำอาหารและแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้ โดยได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ช่วยแบ่งปันจากผู้มีอันจะกินสู่ผู้ด้อยโอกาส ได้มอบสิ่งของยังชีพที่ วัดบ้านสันต้นเปา(บ้านอ่าย) จำนวน 300 ครัวเรือน 300 ชุดใหญ่ ซึ่งคณะสงฆ์และญาติธรรม ผู้ร่วมในการสมทบ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ป่าไม้แดง พระครูสิริธรรมวิทิต ปงตำ พระครูวิมลบุญญาคม สันต้นเปา(บ้านอ่าย) พระครูพิพิธปุญโญภาส ฉิมพลีวัน พระครูพินิตปัญญาธร ศรีดงเย็น พระครูสุทธิวนาพิทักษ์ ต้นโชค พระครูสุเมธจันทวงศ์ เชียงหมั้น พระครูวรสุตเขต สันทราย พระครูสาทรธรรมรัตน์ ประตูเมืองผาหงส์ พระครูกิตติธรรมสถิต ปางมะขามป้อม พระครูกัลยาณกิจจานันท์ ทาน้ำงาม พระใบฎีกาปิ่นทอง ถิรจิตฺโต ศรีดงเย็น พระอธิการสมพร โชติปุญโญ บ้างปง พระอธิการประเสริฐ กิตฺติโสภโณ อินทาราม พระปลัดพิทักษ์พงษ์ ปญฺญาวชิโร ป่าแดง พระอธิการสุนัน ปญฺญาวโร ดอยหล่อ พระครูพัฒนการโสภิต บุณฑริกาวาส พระคำปัน ธีรธมฺโม หนองเทียนคำ พระศรีไว ญาณวีโร ดงฉิมพลี พระครูเกษมนันทกิจ เด่นสามัคคี พระสวิง สุมงฺคโล ชัยมงคล พระใบฎีกาชนภัทร ธมฺมจารี ป่าไม้แดง พระอำนวยโผน ชุตินฺธโร ม่วงคำ พระครูวิภาตมงคลกิจ สุกาวาส พระครูบัณฑิตชัยวัฒน์ มหิงสาวาส พระปลัดอนุสรณ์ วรธมฺโม ทรายขาว พระมหาสมบูรณ์ ธมฺมทินฺโน ป่าไม้แดง พระครูไพโรจน์ธุราทเชียหมั้น นายสำราญ สิงห์ใจ พร้อมครอบครัว นายสว่าง น.ส แตงโม น้องธรรมะ นางมุกดา รุ่งเรือง พระสมุห์ศุภชัย สุภาจาโร ป่าไม้แดง นายสถิตย์ ทิพย์จริยาอุดม นายสมชาย สุวรรณ นายจิตะรัตน์ คำเขียว คณะญาติธรรมวัดป่าไม้แดง พระสมพร วชิรญาโณ ศรีอุทุมพร พระพันศักดิ์ จตฺตมโล หัวฝาย พระอธิการอวยชัย ฐานจาโร ถ้ำตับเตา นางดวงดาว สุวรรณอาภรณ์ บ้านอ่าย พระสุรเดช ธมฺมวโร ปักกัณตาวาส