ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ อบต. และเทศบาล ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิจ่าแซม การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตหน้ากากอนามัย

ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ อบต. และเทศบาล ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิจ่าแซม การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตหน้ากากอนามัย โดยประชาชนเพื่อประชาชน พร้อมส่งชาวบ้านครู ก เข้าอบรมเพื่อต่อยอดสู่หมู่บ้าน เป้าหมายประชาชนจะต้องมีหน้ากากผ้าอนามัย อย่างน้อย คนละ 3 ชิ้น

…เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ สำนักงานที่ตั้งมูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม หมู่ที่ 7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์อบรมปฏิบัติการผลิตหน้ากากอนามัย ภายใต้ชื่อโครงการ เมื่อชาติมีภัย ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การจัดทำหน้ากากอนามัย(ผลิตหน้ากากอนามัย)เพื่อป้องกันตนเอง โดยชาวบ้านเพื่อชาวบ้าน โดยมีดร.ตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา – ประธานมูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม และ นายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ
… ดร.ตวง อันทะไชย กล่าวว่า ศูนย์อบรมปฏิบัติการผลิตหน้ากากผ้าอนามัย ภายใต้ชื่อโครงการ เมื่อชาติมีภัย ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 ได้เปิดสอนผลิตหน้ากากผ้าอนามัย โดยมีชาวบ้านอีกมากมายที่ยังเข้าไม่ถึงหน้ากากอนามัย และยังมีความต้องการอีกจำนวนมาก จึงได้ประสานกับทางด้านท้องถิ่นจังหวัดและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา จึงได้เกิดเป็นศูนย์เล็กๆ ที่ให้ประชาชนสามารถทำหน้ากากอนามัยด้วยตัวของเขาเอง และได้นำแกนนำหมู่บ้านโดยใช้หมู่บ้านละ 6 คน มาฝึกอบรม 1 วัน ให้สามารถทำหน้ากากอนามัย รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 9 ซึ่งขณะนี้ปริมาณหน้ากากผ้าอนามัยยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดหางบประมาณมาร่วมสนับสนุนให้กับมูลนิธิจ่าแซม ในการผลิต ครู ก.ในการทำหน้ากากผ้าอนามัยทุกตำบล ไปต่อยอดให้ครบทุกหมู่บ้าน ทำให้เกิดการกระจายหน้ากกอนามัยให้ทั่วถึง โดยใช้ผ้าพื้นบ้านทำหน้ากากผ้าอนามัยใช้เองได้ ในการป้องกันตนเองและชุมชนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยการคาดหวังให้มีราษฎร 1 คน มีหน้ากากอนามัยใช้อย่างน้อยคนละ 3 ชิ้น ซึ่งมูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด สมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ภาคเอกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำเปิดศูนย์อบรมปฏิบัติการผลิตหน้ากากอนามัย ในการเริ่มต้น และในวันนี้ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี เทศบาลตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี และสมาคมนักกีฬากอล์ฟท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุน ค่าจัดฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน และค่าวัสดุฝึก และจัดส่งชาวบ้านมาฝึกอบรมในรุ่นต่อๆไป

… ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหน้ากากอนามัย ภาคเช้า เป็นการฝึกเย็บหน้ากากอนามัยด้วยมือ และภาคบ่าย จะฝึกการทำหน้ากากผ้าอนามัยด้วยจักร สำหรับหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ในแต่ละวันจะมีหลากหลายสี เนื่องจากวัสดุที่นำมาผลิตมาจากการได้รับบริจาค เมื่อเสร็จการฝึกอบรมให้ตัวแทนหมู่บ้านที่มาร่วมฝึกอบรมฯ นำกลับไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ในหมู่บ้านของตัวเอง และสามารถให้คำแนะนำในการทำหน้ากากผ้าอนามัย ใช้ได้เองทุกครัวเรือน อย่างน้อย คนละ 3 ชิ้น