จ.ราชบุรี/กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2563

จ.ราชบุรี/กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2563

เมื่อวันที่7 ก.พ.63ที่หอประชุม อ.เมืองราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของหน่วยพลเรือนอาสา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละพลีชีพเพื่อรักษาประเทศชาติ โดยมีสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี (สมาชิก อส.) จำนวน 3 กองร้อย ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน และรับฟังสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ใจความว่าขอให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกอาสารักษาดินแดน น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในคราวพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดนมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน สนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ รักษาความสงบภายในท้องที่ ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำรินอกจากนี้ภายในงานได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา ที่กำลังศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยทุนการศึกษามูลนิธิ อส. และทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รวม 94 ทุน เป็นเงินกว่า 120,000 บาท

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน