ร้อยเอ็ด/…สคร.๗ ขอนแก่น จับมือ  เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๔ จังหวัด ประชุม”สื่อสารความเสี่ยงโรค และภัยสุขภาพ”

ร้อยเอ็ด/…สคร.๗ ขอนแก่น จับมือ เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๔ จังหวัด ประชุม”สื่อสารความเสี่ยงโรค และภัยสุขภาพ”

วันนี้ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น น.พ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร. 7 จ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง“การดำเนินงานในการเฝ้าระวังตอบโต้ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพ แก่เครือข่ายสื่อสารสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน” โดยมี ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว รอง ผอ.สคร. 7 จ.ขอนแก่น นางกนกพร พินิจลึก PCM โรค หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และเครือข่ายสื่อสารสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชนจากกลุ่มร้อยแก่น -สาร – สินธุ์ จำนวน 90 คน เข้าร่วมประชุม การสื่อสารความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ ข้อมูลในการส่งสารออกไปสู่สาธารณชน นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร. 7 จ.ขอนแก่น กล่าวว่า งานการสื่อสารความเสี่ยงสนับสนุนข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่คุกคามประชาชนที่สำคัญ ทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยผ่านกลไกเครือข่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายและประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง-รวดเร็ว-เกิดประสิทธิผลต่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนให้น้อยที่สุด

……..สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน