รพ.ร้อยเอ็ด-รับการเยี่ยมสำรวจ! เพื่อรับรองเฉพาะโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

รพ.ร้อยเอ็ด-รับการเยี่ยมสำรวจ!
เพื่อรับรองเฉพาะโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

นำโดย อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา หัวหน้าทีมผู้เยี่ยม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) , นายแพทย์กิติ เทียนขาว ผู้เชี่ยวชาญ , ศ.นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ ผู้เยี่ยมสำรวจ และ อาจารย์จักษณา ปัญญาชีวิน ผู้สังเกตการณ์ (ผู้เยี่ยมสำรวจ)
*โดย แพทย์หญิงญาดา ศรีธำรงสวัสดิ์ อายุรแพทย์โรคหลอดเลือดสมอง นำเสนอผลการดำเนินงาน การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่ร่วมกันพัฒนาในเครือข่ายโรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดร้อยเอ็ด * จากนั้นทีมเยี่ยมสำรวจลงพื้นที่.
เพื่อประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการประเมินรับรองคุณภาพการจัดบริการต่อไป

//////////////CG.LTC101
ศรีไพร ทูลธรรม:::รายงาน
ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวTIGERNEWS:TV.สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด