ใจบุญ หมู่บ้านมิรันดาร่วมกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ปรับปรุง รพ สต บ้านโค้งวันเพ็ญ เพื่อประชาชนล้านกว่าบาท

ใจบุญ หมู่บ้านมิรันดาร่วมกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ปรับปรุง รพ สต บ้านโค้งวันเพ็ญ เพื่อประชาชนล้านกว่าบาท

วันนี้ 5 ส.ค.62 นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา และภรรยานางฐานิศวร์ อัครบุญญาพัฒน์ พร้อมด้วย นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้ร่วมกันส่งมอบอาคาร และ การปรับปรุงสถานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท ให้กับนายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ และนางจันทิรา ประมวลทรัพย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ ต .บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี สมาชิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง อาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ และมี ดร. ศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว นายชิน แก้วสังข์ กำนันตำบลบางเสร่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี
คุณยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา กล่าวว่าผมและภรรยา คุณฐานิศวร์ อัครบุญญาพัฒน์ ร่วมกับกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ที่ผมและภรรยาได้เป็นสมาชิกอยู่ โดยมีนายพนธกร ใคร่ครวญ เป็นประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ร่วมกันมีส่วนร่วมทำบุญ ปรับปรุงสถานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและเข้าถึงบริการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพรวดเร็ว ทันการณ์ รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งมีการปรับปรุงก่อสร้างได้แก่ ลานจอดรถผู้รับบริการ, ปรับปรุงและขยายห้องฉุกเฉิน มีการทำทางขึ้นลงห้องฉุกเฉินพร้อมวางระบบกำจัดน้ำเสีย, ห้องคลินิกพัฒนาการเด็ก, ห้องน้ำผู้พิการ, ห้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ , ห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ, ห้องปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ , ห้องธนาคารกายอุปกรณ์, โรงจอดรถยนต์ราชการ ,ลานออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุ ,สวนสมุนไพร , ปรับปรุงโรงขยะติดเชื้อและสถานที่คัดแยกขยะ เพื่อให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ อุ่นใจ มีความเชื่อมั่น ทั้งความสะอาด ความปลอดภัย รวดเร็ว และผู้มาใช้บริการมีความสุข มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ กล่าวว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แต่ละพื้นที่ เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และดูแลประชาชนเป็นองค์รวมแบบผสมผสาน ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพในระดับครอบครัว รู้จักประชาชนในความรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และต้องขอขอบพระคุณ คุณยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา และภรรยา คุณฐานิศวร์ อัครบุญญาพัฒน์ และกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล โดยนายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล และสมาชิก ที่ร่วมทำบุญปรับปรุงอาคาร สถานที่และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ ให้กับชุมชนและประชาชน ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก