ร้อยเอ็ด/… วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด-ฟื้นฟู-ส่งเสริมวัฒนธรรม-ประเพณี-ผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่. 9

ร้อยเอ็ด/…
วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด-ฟื้นฟู-ส่งเสริมวัฒนธรรม-ประเพณี-ผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่. 9

เมื่อเวลา 17.00 น.วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.2563 ณ.บริเวณตลาดวัฒนธรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด.(ถนนสตรีทอาร์ต) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ปธ.สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด.จัดกิจกรรมฟื้นฟูและถ่ายทอดของเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ลักษณะชุมชนต้นแบบ: สร้างรายได้จากการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม/มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ภูมิทัศน์สวยงาม วิถีชีวิต ธรรมชาติ อาหารท้องถิ่น มีการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้มีคุณค่า

เป็นชุมชนที่มีหลักคุณธรรม ศีลธรรมอันดี ไม่มีการลักขโมย/ยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม
วัถุ่ประสงค์:เพื่อค้นหาชุมชนต้นแบบชวนเที่ยววิถีวัฒนธรรมของจังหวัด เติมรายได้ชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ดฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-19 คลี่คลายเป็นการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม

ทรภูไพร วันโพนทอง/ภาพ-ข่าว