ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดรณรงค์พ่นยากำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปี สกิน อย่างต่อเนื่องตำบลชุมพร

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดรณรงค์พ่นยากำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปี สกิน
อย่างต่อเนื่องตำบลชุมพร

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมยวดี บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเ มยวดี

รณรงค์พ่นยากำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรคลัมปี สกีนในโค-กระบือ ตามคอกเลี้ยงสัตว์และบริเวณใกล้เคียง ทั้ง 14 หมู่บ้านครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค โดยได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์จาก อบจ.ร้อยเอ็ดและเทศบาลตำบลชุมพร

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว