สถานศึกษาในจังหวัดตราด ปฏิบัติตามาตรการป้องกันปัญหาของโรคโควิด -19 ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 ตั้งจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ

สถานศึกษาในจังหวัดตราด ปฏิบัติตามาตรการป้องกันปัญหาของโรคโควิด -19 ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 ตั้งจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดปฏิทินการจัดสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2563 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ โดยในวันนี้ (6 มิ.ย. 63) เป็นวันแรกของการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนที่จะเข้าสอบ 2 จุด

คือ บริเวณก่อนเข้าโรงเรียน และก่อนเข้าห้องสอบ พร้อมทั้งให้บริการแอลกอฮอล์เจลเพื่อล้างมือ โดยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลานเข้าสอบเข้ามาภายในโรงเรียนโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีการให้เด็กนักเรียนที่เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าสอบ และในส่วนของการจัดสถานที่สอบ ได้มีการจัดโต๊ะสอบตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจัดให้มีนักเรียนเข้าสอบไม่เกิน 20 คนต่อห้อง มีการจัดโต๊ะนักเรียนที่เข้าสอบโดยเว้นระยะห่างมากว่า 1.5 -2 เมตร อีกด้วย

/…
ภาพ/ข่าว… พงศ์นริศร์ กิจจานนท์ ผู้สื่อข่าว จ.ตราด