กอ.รมน.จว.พิจิตร จัดกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร โดยนักเรียนระดับมัธยม 76 คน

4-5 มิ.ย.62 : กอ.รมน.จว.พิจิตร จัดกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร โดยนักเรียนระดับมัธยม 76 คน จาก รร.หนองโสนพิทยาคม และ รร.บึงเฒ่าวิทยา อ.สามง่าม
ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ และที่โรงเรียนทั้งสองแห่ง
กิจกรรมในห้องเรียนประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง สัญชาตญานดึกดำบรรพ์ของมนุษย์ ที่มีผลต่อชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน , ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ,เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ , การทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
กิจกรรมที่โรงเรียนประกอบด้วย การทำปุ๋ยอินทรีย์ , การทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการทำน้ำหมัก พิทักษ์โลก กอ.รมน.