นครนายก ลงนามความร่วมมือวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

นครนายก ลงนามความร่วมมือวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5 ส.เพื่อจัดระเบียบ และการดำเนินงานให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพราหมณี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานคณะสงฆ์ เปิดพิธีลงนามในความร่วมมือตามโครงการสัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5 ส.เพื่อจัดระเบียบ และการดำเนินงานให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเรียนรู้หลักการทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการประกอบพิธีต่างๆในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นการยกระดับความสำคัญให้กับชุมชนและประชาชน ได้ร่วมกันพัฒนาวัดต่างๆในจังหวัดนครนายก ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 210 วัดใน 4 อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง46 แห่งในทุกตำบลได้ร่วมมือกันด้วยวิถี 5 ส โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เป็นผู้ดำเนินการ ที่มุ่งให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ในพิธีลงนามครั้งนี้ได้มีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลต่าง และคณะสงฆ์ประกอบด้วยเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสวัดต่างๆทั้ง 4 อำเภอเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก