นายอำเภอพบพระ ประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

นายอำเภอพบพระ ประชุม
กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา09.00น.
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ
เป็นประธานการประชุม
กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
แนะนำข้าราชการมาใหม่
1.1 นายสุกิจ อยู่นิยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพบพระ
1.2 นายพีรพงศ์ ยวนตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และหนังสือคำสั่ง
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พร้อมประดับเครื่องหมายอินทรธนู
2.1 นายบันเทิง แซ่ม้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.8 ต.คีรีราษฎร์
2.2 นายที เหล่าหาญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.8 ต.คีรีราษฎร์
2.3 นายคึ แซ่ม้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.1 ต.คีรีราษฎร์
2.4 นายเผด็จการ สว่างเดือนฉาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.3 ต.ช่องแคบ
2.5 นายเสาวัน ดวงจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.10 ต.ช่องแคบ
การพูดในที่สาธารณะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
จำนวน 3 คน (คนละไม่เกิน 10 นาที)
มติที่ประชุม
แจ้งคำสั่งจังหวัดตากและแจ้งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (นำเสนอโดยปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ)
จังหวัดตากและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากแจ้งว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเดือนเมษายน 2564 อันเป็นช่วงวันหยุดเทศกาล โดยผู้ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยมากในระยะแรก จึงทำให้โรคแพร่กระจายไปในทุกที่ มีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากตามมติที่ประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) จังหวัดตาก

/และมาตรการป้องกัน…
และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) ในตลาด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดินจังหวัดตาก และได้จัดทำเป็นคำสั่งจังหวัดตากขึ้น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ประกาศรายชื่อจังหวัดที่ผู้เดินทางมาและเข้าพำนักพักค้างแรมในจังหวัดตากจะต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตนเอง (Home Quarantine) (ฉบับที่ 4)
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ
เน้นย้ำ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอพบพระ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิค 19 และย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 โดยใส่แมสทุกครั้ง
และ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนฝากผู้นำหมู่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังพายุฝนหรือฝนตกหนักลมพัดทำให้บ้านเรือนและพืชผลทางเกษตรเสียหาย ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้รีบแจ้ง
ด้านสาธารณสุขอำเภอพบพระ
เดือนเมษายน 2564 อำเภอพบพระ พบผู้ป่วยโรคมือ เท้าปาก
ตำบลวาเล่ย์ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ราย
ตำบลคีรีราษฎร์ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ราย และหมู่ที่ 11 จำนวน 1 ราย
ตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ราย
เดือน เมษายน 2564 อำเภอพบพระ พบผู้ป่วยเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออกที่ตำบลช่องแคบ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 ราย

สนง. สาธารณสุขอำเภอพบพระ(ประชาสัมพันธ์) เรื่อง การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19ในรอบนี้เราให้ลงทะเบียนในกลุ่มของผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปและ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง นะคะ

โดยสามารถลงทะเบียนได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ค่ะ
1. จองผ่านไลน์หมอพร้อม
2. จองที่ฝ่ายงานควบคุมโรคและสุขาภิบาล อาคารส่งเสริมสุขภาพ (ตึกสีชมพู) ชั้น 2 โรงพยาบาลพบพระ
3. ทางโทรศัพท์ 055-569211 ต่อ 119
4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ โทร 055-804232
5. รพ.สต.หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน
สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนผ่านช่องทาง 3-5 โปรดเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย

เกษตรอำเภอพบพระ แจง
ภัยธรรมชาติเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 และวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 57 รายพื้นที่ประมาณ 556 ไร่
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศ เคสให้ความช่วยเหลืออยู่ที่จังหวัด ถ้าประกาศแล้วจะรีบดำเนินการต่อไป

การเปิดคลินิกพืชของเกษตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
จะออกตามหมู่บ้านหรือ มาบริการที่สำนักงานเกษตรอำเภอจะประชาสัมพันธ์ อีกครั้งหนึ่ง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานจังหวัดตาก
ตลาดส่วนใหญ่ต้องการเป็นพืชอาหารGAP
โดยเพิ่มช่องทางการตลาด ในประเทศ โดย.อำเภอพบพระเป้าหมายจำนวน 500 ราย

สนง. เกษตรอำเภอพบพระ ประชาสัมพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรตัวเองมีความต้องการและส่งรายชื่อให้เกษตรอำเภอ
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อลดการเผาในพื้นที่ทำการเกษตร
หลักเกณฑ์เอกสารสิทธิ์ พื้นที่มีน้ำ และเกษตรกรสมัครใจ GAP
ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านได้เลย และผู้นำหมู่บ้านในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดือนหน้าขอให้มาส่งที่สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระได้เลย
ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ผู้นำหมู่บ้านรับรอง
โดยในที่ประชุมวันนี้มีการตรวจวัดไข้อุณหภูมิในร่างกาย ของผู้เข้าร่วมประชุม

ชวลิต วิกุลขัยกิจ/รายงาน