หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จัดกิจกรรมโครงการณรงค์ส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปีงบประมาณ 62

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จัดกิจกรรมโครงการณรงค์ส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปีงบประมาณ 62

 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่บ้านเกาะหลวง หมู่ 1 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมโครงการณรงค์ส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซังและเศษพืช, เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกษตรกร “ลด ละ เลิก การเผา” และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร, เพื่อส่งเสริมและบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการ นำมาผลิตปุ๋ยหมักเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรและน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเผา

 

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน การบริการตรวจวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมงานจำนวน 390 คน.

ทรงวุฒิ ทับทอง