โรงเรียน อบจ.จัดโครงการปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

โรงเรียน อบจ.จัดโครงการปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม )จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี

เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น ความรักและผูกพันในสถาบันเดิม และสร้างความสามัคคี ความภูมิใจในสถานศึกษาให้เกิดเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง รวมทั้งให้นักเรียนตระหนักและมีการเตรียมตนให้พร้อมในการศึกษาต่อและ ประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาจำนวน 223คน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์