จังหวัดเชียวรายร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จัดโครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

จังหวัดเชียวรายร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จัดโครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีถวายราขสักการะ และเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในกิจกรรมอบรมผู้นำจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญาฝุ่นควัน เมื่อเข้าวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคารสุรัสวดี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสลี ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเขียงราย จัดโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 โดยมี จิตอาสาเครือข่ายสมาชิกแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่า ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จำนวน 100 คนเข้ารับการฝึกอบรม

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้วยความเสียสละ ที่ก่อให้มีความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เพื่อก่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ต่อมา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก จึงมีมติให้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาจึงได้จัดโครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาอันเนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 9 จังหวัด ที่พบว่ามีค่าฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ คุณภาพอากาศ ระบบนิเวศป่าไม้ สังคม การคมนาคม การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ด้วยการรณรงค์สร้างการรับรู้ เข้าใจ สนับสนุน และร่วมมือในการป้องกันและระงับไฟป่า ด้วยการฝึกทักษะการดับไฟขั้นพื้นฐาน อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนจิตอาสาเกิดทัศนคติที่ถูกต้อง สามารถเป็นแกนนำในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่า แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และสามารถสนับสนุนการดับไฟได้อย่างถูกต้องตามหลักการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกรณรงค์สร้างกระแสและปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนไม่ก่อให้เกิดไฟ ไม่เผาเศษวัสดุสิ่งเหลือใช้จากภาคการเกษตร รวมทั้งขยะมูลฝอยในที่โล่งแจ้ง ไม่เผาป่าเพื่อล่าสัตว์หรือขยายพื้นที่เตรียมการทำการเกษตร รวมทั้งได้ร่วมเป็นหูเป็นตาให้เบาะแสนำไปสู่การจับกุมดำเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายทุกรายอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
06/02/63