นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ยโสธร

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ยโสธร
นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการจังหวัดยโสธร ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจราชการ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ซึ่งเกษตรกรในจังหวัดยโสธรได้รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์มาอย่างยาวนานต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ สามารถผลิตได้มากที่สุดในประเทศ ปัจจุบัน

จังหวัดยโสธร อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 2559-2562 ครอบคลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อทำให้ยโสธรเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า รองรับการเป็นมหานครแห่งเกษตรอินทรีย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชน พร้อมกับการเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรที่มาออกบูทแสดงสินค้าเกษตร ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ประกอบด้วย งานแห่มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย งานไฟตูมกาออกพรรษายโสธร งานแห่ดาวคริสมาสต์อำเภอไทยเจริญ งานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร พร้อมการแสดงสินค้าออแกรนิค ของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ นายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรว่าให้พัฒนาต่อยอดผลิตผลของมวลร่วมให้ก้าวไปสู่ตลาดโลกและเป็นที่ย่อมรับต่อไปให้ได้ ก่อนเดินทางต่อไปยัง จังหวัดมุกดาหาร

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าว ยโสธร รายงาน

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย