ยโสธร”วิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”

ยโสธร”วิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”

4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.ทีหอประชุมอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร นายชัยวิวัฒน์ วงศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร มอบหมายนายวสันต์ สุวรรณเนตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ ร.ต.ท. ดร.แกรียงไกร บุญประจง หัวหน้าหน่วยจัดการเรียนอำเภอไทยเจริญ กล่าวว่าหน่วยจัดการเรียนแห่งนี้ได้เปิดบริการการเรียนการสอน มา 11 ปีแล้วและแต่ละปีนั้นมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ครั้งแรกที่เปิดๆสาขาวิชาแ และ2 ปีต่อมาขอเปิดสาขาการศึกษาปฐมวัย จากนั้นเมื่อประชาชนมีความต้องการด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นจึงมีการขอเปิดสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีนี้มีนักศึกษาเพิ่มขึ้น วิทยาลัยชุมชนยโสธร

เป็นสถานศึกษาของรัฐบาลที่จัดให้มีการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยชุมชนยโสธร เปิดการเรียนการสอนในหน่วยจัดการเรียนทั้ง 9 อำเภอ เปิดการสอน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาปกครองท้องถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาบริหารจัดการทั่ว มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น และสอนวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน สำหรับหน่วยจัดการเรียนอำเภอไทยเจริญปีนี้มีนักศึกษาใหม่ 90 คนการปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้เป็นการจัดย่อยตามแต่ละหน่วยจัดการเรียนเนื่องจากอยู่ในห้วงระยะเวลาที่ต้องเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด 19)ตามนโนบายของรัฐ และแนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเข้าสู่ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) วิทยาลัยชุมชนยโสธร จึงมีแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม เตือนตน เตือนกัน ป้องกันตนเอง

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน