รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ (4 ก.ค.63) เวลา 09.00น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมหาแนวทางแก้ไข โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

สำหรับการติดตามและแก้ไขปัญหาของประชาชนในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนกรณีการสร้างโรงงานยางแอสฟัลท์ติก ในพื้นที่ตำบลนางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการทำประชาคมแล้วแต่ไม่ผ่าน เนื่องจากชาวบ้านและสภาเทศบาลมีการคัดค้าน แต่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ก่อสร้างได้ / กรณีขอความเป็นธรรมให้รีสอร์ทในอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากชาวบ้านและเจ้าของ รีสอร์ท จำนวน 135 ราย ถูกดำเนินคดี จากจำนวนผู้ประกอบการรีสอร์ท 1,000 กว่าแห่ง และที่เหลือจังหวัดมีมาตรการผ่อนปรน แต่ยังไม่ครอบคลุมถึง 135 ราย ที่ถูกดำเนินคดี / เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก / และการแก้ปัญหาที่ดิน บ้านขี้นาค ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรที่ปลูกยาเส้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการเตรียมการช่วงฤดูฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ฝากให้จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัย ที่กำลังจะมา ต้องเตรียมพร้อมเรื่องเครื่องจักรกล บุคลากร การประสานงาน บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนต่างๆ ในการที่จะรับมือกับอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา จะต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง การเตรียมสถานที่อพยพการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุทกภัยใหญ่ ดินโคลนถล่มก็สำคัญ ต้องรู้ว่าจะอพยพจากประชาชนไปที่ปลอดภัยได้อย่างไร และฝากในเรื่องภัยแล้ง ปีที่ผ่านมาเราประสบภัยแล้งมากเนื่องจากฝนทิ้งช่วง อยากให้จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เร่งรัดทำแผนเรื่องการขุดลอกแหล่งน้ำทั่งหมด นำเข้าแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ผ่านกลไกจังหวัด เตรียมป้องกันภัยแล้ง โดยรัฐบาลจะใช้งบประมาณมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง