โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนสร้างตำบลน่าอยู่

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ. แสงสงค์ ข่าว
5-2-63-โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนสร้างตำบลน่าอยู่

5กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น.
ที่วัดสุนทราราม บ้านห้วยงูกลาง หมุ่ที่9 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการลงนามตกลงร่วมมือแก้ปัญหากำจัดขยะชุมชนโดยชุมชน
ใน”โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนสร้างตำบลน่าอยู่”โดยทางเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหมุ่บ้านห้วยงูกลาง หมุ่ที่9 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือของชุมชน องค์กร ประชาชน เยาวชน ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยชุมชน ในพื้นที่ให้เป็นหมู่บ้านปลอดขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการลงนามระหว่างนายธนวัฒน์. แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย นางลินดา วัชรมโนกุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย นายภาณุพงศ์. บังคมเนตร รักษาการณ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายประดิษฐ์. บุญชู ผู้ใหญ่บ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่9 นายสัมฤทธิ์. อินต๊ะลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 นายบุญภพ. ทาธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยงูนอก ทั้งหมดได้ลงนาม MOU และมีคณะกรรมการผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลสันทราย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลสันทราย ประชาชน ในหมู่บ้านร่วมเป็นพยานและร่วมถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติการกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกันโดยความร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อต้องการให้ชุมชนในตำบลสันทรายเป็นตำบลน่าอยู่ และได้ทำการมอบถุงดำให้กับหมู่บ้านห้วยงูกลาง และคืนถังขยะให้กับเทศบาลตำบลสันทราย ต่อไปนี้ทางบ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่9 จะได้ทำการกำจัดขยะโดยชุมชนตนเอง อย่างถูกต้องและเป็นชุมชนน่าอยู่ ด้วยความร่วมมือกันในหมู่บ้านอย่างยั่งยืนต่อไป

ปัญหาขยะมูลฝอยนั้นมีปัญหาแทบทุกพื้นที่ แต่ชุมชนนี้จะทำการกำจัดร่วมกันแสดงให้เห็นถึงศักยาภาพของชุมชน ประชาชน เยาวชน และการจัดการบริหารของชุมชนที่แสดงถึงพลังความสามัคคีกันมาก ถึงทำได้เป็นรูปธรรม ”โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนสร้างตำบลน่าอยู่”จากการสอบถามนายประดิษฐ์. บุญชู ผู้ใหญ่บ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่9 จึงทราบว่าในหมู่บ้านได้ทดลองทำกันมานานแล้ว โดยให้แต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนได้จัดแยกขยะ แห้ง เปียก ขยะแห้งรวมใส่ถึงดำ ส่วนขยะเปียกที่ย่อยสลายได้นั้นจะทำการขุดหลุมฝังกลบในพื้นที่บ้านใครบ้านมัน ซึ่งได้ผลจริง แก้ปัญหาขยะได้จริง “เพราะความร่วมมือของชาวบ้านทุกคนในชุมชน ที่ไม่เห็นแก่ตัว แต่ได้สร้างความรักสามัคคีกันร่วมมือกันอย่างจริงจัง จึงแก้ปัญหาได้อย่างที่เห็น ส่วนขยะแห้งที่ย่อยสลายยากนั้นทางเทศบาลก็จะได้ทำการมาเก็บไปทิ้งยังส่วนที่ทิ้งกำจัดขยะของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ตามปกติ