นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ งานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13:30 น นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ งานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

ณห้องประชุม 403 ทวารวดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายอนุชิต สังฆสุวรรณ และนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วม ประชุม พร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม วางแผน การจัดหารายได้ และประชาสัมพันธ์เชิญชวน บริษัทห้างร้าน หน่วยงาน พี่น้องประชาชน ร่วมบริจาค เงิน และสิ่งของ ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ในช่วงของการจัดกิจกรรมงานรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรีประจำปี 2565 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ถึง 18 มีนาคม 2565 เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย
งานสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร การรับบริจาคโลหิต การสนับสนุนทางการแพทย์ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส covid19 การสนับสนุนทางการศึกษา ให้กับเด็กๆผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้มีความประสงค์ จะร่วมบริจาค ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี สามารถบริจาค ด้วยตนเองณ.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ถนนพินิจรังสรรค์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาปราจีนบุรี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี บัญชีเลขที่ 213 14 11 839 เมื่อโอนเงิน แล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 037 45 4010
ผู้บริจาค สามารถ นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ และผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเนตรนภา เกียรติเจริญศิริ ตำแหน่งเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 037 454 011 หรือ 081 7 5 3 3 918

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี