เฮ้งหวั่น โอมิครอนกระจายแคมป์ก่อสร้าง ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แนะนำเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

เฮ้งหวั่น โอมิครอนกระจายแคมป์ก่อสร้าง
ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แนะนำเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

—————————————————-

กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะแคมป์ก่อสร้างดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข DMHTT พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแนะนำแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 ในสถานประกอบกิจการ หลังหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่

นายสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของนายจ้าง และลูกจ้าง ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19) สายพันธุ์โอมิครอนที่เริ่มทวีความรุนแรงในหลายประเทศ
ทั่วโลก และพบการติดเชื้อในกลุ่มผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ประกอบกับเป็นวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่ลูกจ้างส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนภายในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้นได้ กระทรวงแรงงานจึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศกรม เพื่อขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ แคมป์ก่อสร้างให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข DMHTT ด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจหาเชื้อ และใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะพร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแคมป์ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ
ในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่า หลังเทศกาลวันปีใหม่หากพบลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะติดเชื้อ จำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษาให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วย หรือใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการ นายจ้าง และลูกจ้าง มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติตามแนวทางนี้ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ หรือโทรศัพท์สวยด่วน 1546 หรือ 1506 กด 3