ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 46 ราย รักษาหายเพิ่ม 25 ราย กำลังรักษาอยู่ 415 ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 46 ราย รักษาหายเพิ่ม 25 ราย กำลังรักษาอยู่ 415 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030108-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 5 มกราคม 2565 รักษาหายเพิ่ม 25 ราย กำลังรักษาอยู่ 415 ราย
เสียชีวิตสะสม 118 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 46 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 13,963 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด19
รายใหม่ – เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย/เดินทางมาจากต่างจังหวัด 10 ราย/ เป็นผู้เชื้อภายในจังหวัดทั้ง 35 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ปวยโควิด19 ในครอบครัวชุมชนร้านอาหาร 31 ราย/ตรวจคัดกรองในโรงพยาบาล 4 ราย)
ใน 12 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 10 ราย – เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต 1 ราย , จ.บึงกาฬ 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19/ – คลัสเตอร์
ร้านบัดดี้ 4 ราย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว/รับประทานอาหารร่วมกัน) / – ต.รอบเมือง 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวกับครูที่เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหาร) / – ต.รอบเมือง 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว) / – ตรวจคัดกรองในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล (ต.ปอภาร 1 ราย , ต.เหนือเมือง 1 ราย)
2. อำเภอโพนทอง 10 ราย- เดินทางมาจาก จ.ขอนแก่น 1 ราย มีผลตรวพบชื้อโควิด19 มารักษาที่ จ.ร้อยเอ็ด/-เดินทางมาจากจ.อุบลราชธานี 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19/ – คลัสเตอร์ร้านบัดดี้ 4 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรับประทานอาหารและพูดคุยกับผู้ติดเชื้อๆ- ต.แวง 1 ราย (ตรวจ ATK ผลบวกพบเชื้อ , เข้าตรวจยืนยันผลพบเชื้อ)- เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน 3 ราย พูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน (ต.แวง 1 ราย , ต.โนนชัยศรี 1 ราย , ต.สระนกแก้ว 1 ราย)
3 อำเภอจังหาร 5 ราย – เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19/ – ต.แสนชาติ 4 ราย(เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวกับผู้ติดเชื้อที่มาจากกรุงเทพฯ ปัจจัยเสี่ยง รับประทานอาหารร่วมกัน)
4. อำเภอพนมไพร 4 ราย – คลัสเตอร์ ต.พนมไพร 4 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงนักเรียน เรียนพิเศษและเล่นด้วยกัน)
5. อำเภอเกษตรวิสัย 4 ราย – เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี 3 ราย อาชีพขับรถบรรทุก ตรวจ ATK ผลบวกพบเชื้อ/
– ต.เกษตรวิสัย 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวสัมผัสผู้ติดเชื้อที่มาจาก จ.ชลบุรี
6. อำเภอปทุมรัตต์ 3 ราย- เดินทางมาจาก จ.นครราชสีมา 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19/ต.โนนสวรรค์ 2 ราย (สัมผัสกับ
ผู้ติดเชื้อที่รักษา จ.มหาสารคาม)

7. อำเภออาจสามารถ 3 ราย – เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19/- ต.บ้านดู่ 1 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงใน
ครอบครัว)/ – เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบu Test and go 1 ราย (ต.โพนเมือง)
8. อำเภอเสลภูมิ 2 ราย – ต.ท่าม่วง 2 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากการซ้อมดนตรีร่วมกับผู้ติดเชื้อ)
9. อำเภอธวัชบุรี 2 ราย – คลัสเตอร์ร้านบัดดี้ 2 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อในครอบครัว)
10. อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย – ต.บ้านเขือง 1 ราย (ตรวจคัดกรองในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล)
11. อำเภอโพธิ์ชัย 1 ราย – ต.ขามเบี้ย 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อนร่วมห้องเรียน ป.5/1 ในโรงเรียน)

12. อำเภอสุวรรณภูมิ 1 ราย – คลัสเตอร์ร้านบัดดี้ 1 ราย (ไปรับประทานอาหารที่ร้านบัดดี้)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ขอให้พี่น้องประชาชนป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากาก 100% / ล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ /ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน ควรใช้ ช้อน ชาม แก้วน้ำ ส่วนตัว /งดตั้งวงสังสรรค์/และไม่ไปในสถานที่แออัด ที่มีคนจำนวนมาก/หากท่นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK หากพบเชื้อให้ประสานโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือ อสม. เพื่อเข้าตวจยืนยันหาชื้อและเข้าสู่ระบบการรักษา หากไม่พบเชื้อให้แยกสังเกตอาการตนเอง 14 วัน ประชาชน
อายุ 12 ปี ขึ้นไปทุกคนควรได้รับวัคซีนโควิด19 ซึ่งสามารถป้องกันการเจ็บป่วยที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

2. สถานประกอบการทุกประเภท และผู้จัดงาน/กิจกรรมในทุกสถานที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting
อย่างเคร่งครัด
ทั้ง 3 ด้าน คือ 1. สภาพแวดล้อม มีระบบระบายอากาศ การทำความสะอาด ไม่แออัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความคุมโรคอย่างเคร่งครัด 2. พนักงานต้องได้รับวัคซีนโควิด19 ตามเกณฑ์ มีการตรวจหาเชื้อ ด้วย ATK ทุก 7 วัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 3. ผู้ใช้บริการ ได้รับวัคซีนโควิด19 ตามเกณฑ์ และปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
5 มกราคม 2565

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030108-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด/ข้อมูล