(มีคลิป)”วิรัช บัวชุม”อดีตกำนันแหนบทองคำสู้ศึกสจ.ดอยสะเก็ด ประกาศตัวขอเป็นอิสระด้านความคิดให้ปชช.ตัดสินใจ”ติดดิน ใจถึง พึ่งได้ มีประสบการณ์ พร้อมทำงานทันที” อดีตกำนันวิรัช บัวชุม อาสารับใช้พี่น้องประชาชน ลงสมัครรับเลือก ส.อบจ.เชียงใหม่.ดอยสะเก็ด เขต 1

“วิรัช บัวชุม”อดีตกำนันแหนบทองคำสู้ศึกสจ.ดอยสะเก็ด ประกาศตัวขอเป็นอิสระด้านความคิดให้ปชช.ตัดสินใจ”ติดดิน ใจถึง พึ่งได้ มีประสบการณ์ พร้อมทำงานทันที”
อดีตกำนันวิรัช บัวชุม อาสารับใช้พี่น้องประชาชน ลงสมัครรับเลือก ส.อบจ.เชียงใหม่.ดอยสะเก็ด เขต 1

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 นั้น ที่ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรัช บัวชุม ได้เดินทางไปลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงใหม่ ในนามอิสระ โดยได้รับหมายเลขประจำตัวหมายเลข 4 อ.ดอยสะเก็ด เขต 1 ซึ่งได้รับการเปิดเผยจาก นายวิรัช บัวชุม ว่า ตนเองได้ตัดสินใจลงรับสมัครเลือกตั้ว ส.อบจ.เชียงใหม่ ในครั้งนี้นั้นเพราะว่าต้องการเป็นกระบอกเสียงให้แก่พี่น้องประชาชน ชาวอำเภอดอยสะเก็ด เขต 1 เพราะตั้งแต่ตนได้เริ่มตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2553 เมื่อครั้งได้ดำรงตำแหน่ง ผญบ.นั้น ผมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อน จนมีคติในใจที่ยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดว่า ความเดือดร้อนของผู้อื่นสำคัญที่สุดและเราต้องช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม หากช่วยเหลือได้ตนเองยินดีและพร้อมให้ความช่วยเหลือ

ซึ่งการตัดสินใจลงสมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ นามอิสระในครั้งนี้นั้น เพราะตนเองอยากมีความอิสระทางความคิด ไม่อิงนโยบายจากทางพรรคฯ หรือกลุ่มใดๆ ซึ่งเคยมีพรรคการเมืองหลายๆ แห่งเคยเข้ามาชักชวนให้ตนเองเข้าร่วมสังกัด เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงใหม่ในครั้งนี้ แต่ตนเองได้ปฏิเสธไป เพราะตนเองต้องการมีอิสระทางความคิด ซึ่งชาวบ้านเองจะรู้ว่านิสัยตนเองเป็นอย่างไร อย่างคติประจำใจของผม “ติดดิน ใจถึง พึ่งได้ มีประสบการณ์ พร้อมทำงานทันที” ซึ่งพื้นที่ ในเขต 1 อ.ดอยสะเก็ดนั้น มี 7 ตำบล มี 7 เทศบาล 1 อบต. แยกการปกครอง อปท.ท้องถิ่นออกเป็น เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด, เทศบาลตำบลเชิงดอย, เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง, เทศบาลตำบลแม่โป่ง, เทศบาลตำบลลวงเหนือ, เทศบาลตำบล ตลาดขวัญ, องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ และเทศบาลตำบลป่าป้อง ซึ่งผมพร้อมเป็น “ผู้ประสานสิบทิศ” นำปัญหาทุกอย่างที่ชาวบ้านร้องขอ เสนอผ่านสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินนการช่วยเหลือทันที นายวิรัช กล่าว

ในส่วนประวัติของนายวิรัช บัวชุม ผู้สมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต 1 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จบวุฒิการศึกษา ประถมศึกษา รร.บ้านลวงเหนือ, มัธยมศึกษาตอนต้น รร.บ้านเชิงดอย, มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ตรีมิตรวิทยา, ปกศ.ปีที่ 2 วิทยาลัยครูเชียงใหม่, ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ในด้านการทำงาน เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านปี 2535 – 2547, ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลเชิงดอย 2547 – 2555, เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย 2563, ตำแหน่งที่ปรึกษาชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลเชิงดอย, ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้ำ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ประธานกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยสะเก็ดปี 2547 – 2555, คณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่, คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม, ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กวง ศูนย์พัฒนาการศึกษาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องจากโครงการพระราชดำริ และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเชิงดอย

ตำแหน่งปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่, คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไมตรีจิต, คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด

ทางด้านผลงาน ในเรื่องด้านโครงสร้างพื้นฐานปี 2536 ทำถนนทางเข้าบ้านป่าไผ่ศรีโขง – บ้านป่าสักน้อย – บ้านเกาะ โดยไม่ใช้งบประมาณราชการ, หาแหล่งทุน รพช. ในการทำประปาหมู่บ้าน, ประสาน อบจ.เชียงใหม่ เพื่อร้องขอในการสร้างสะพานเชื่อมบ้านเกาะ – ป่าสักน้อย, ร่วมผลักดันส่งเสริมโครงการ ปรับปรุง ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบัวพระเจ้าหลวง

ในด้านศาสนาวัฒนธรรม ร่วมหางบประมาณในการสร้างกุฏิวัด และจัดซื้อที่ดินวัดสุขเกษม, ร่วมส่งเสริมจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง ต.เชิงดอย เป็นประจำทุกปี, ร่วมส่งเสริมจัดงานประเพณียี่เป็ง ต.เชิงดอย เป็นประจำทุกปี, ร่วมส่งเสริมโครงการตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,250 รูป อำเภอดอยสะเก็ด เป็นต้น

ด้านการศึกษา ริเริ่มการจัดก๋วยการศึกษาให้นักเรียนและเยาวชน
ด้านเกษตรกร, จัดตั้งกองทุนปุ๋ยในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน, ผลักดันให้เกษตรกร ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์

ในด้านสังคม ร่วมก่อตั้งกลุ่มชมรมฌาปนกิจศพสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ , จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินและจัดตั้งชมรมปั่นรถถีบเพื่อสุขภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ, ร่วมผลักดันริเริ่มปลูกต้นไม้ข้างทางกินได้ ของหมู่บ้าน, ร่วมปลูกป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กวง ศูนย์พัฒนาการศึกษาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องจากโครงการพระราชดำริ

ด้านราชการ ร่วมหาทุนงบประมาณสนับสนุนในการสร้างวิหารอำเภอ อำเภอดอยสะเก็ด, ร่วมกับท่านสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ นายอำเภอดอยสะเก็ด ผลักดันในการจัดงานซะปะของดีอำเภอดอยสะเก็ด, ร่วมจัดหางบประมาณผลักดันการจัดทำรถบุปผาชาติ ของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จนรับรางวัลชนะเลิศหลายปีซ้อน, จัดทำบุญทอดกฐินร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด, ร่วมงานรัฐพิธีต่าง ๆ ในอำเภอดอยสะเก็ด

ในส่วนเพิ่มเติมอื่นๆ ร่วมเป็นแกนนำ เข้าพบ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ผลักดันค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของ กำนันผู้ใหญ่

รางวัลเกียรติยศ ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้าน รางวัลดีเด่นกระทรวงมหาดไทย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2537 จากรองผู้ว่าราชการ นายพยูน มีทองคำ และได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำจังหวัด ปี 2549 จาก พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทัศนคติ “ติดดิน ใจถึง พึ่งได้ มีประสบการณ์ พร้อมทำงานทันที”.