อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดประชุม หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่น

*** อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดประชุม หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่น…

♡♡♡ วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ชั้น ๒ หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นาย เสรี หอมเกษร นายอำเภอเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย การปฏิบัติงาน ข้อสั่งการ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร ปลัดอำเภอทุกท่าน ประธานกำนัน และกำนันทุกตำบล ทั้งนี้ มีการประชุม ต่อ ในอีก วาระ เมื่อ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นการประชุม ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้าราชการ แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ คือ ๑. นาย สรศาสตร์ อ่อนสุระทุม ตำแหน่งปลัดอำเภอ ( เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ( เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ๒. นายชาญวิทย์ พรมสา ตำแหน่ง ปลัดอําเภอ ( เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ( เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ และท่านนายอำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ ได้กล่าวขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ๓ พระองค์ ดังนี้ ๑. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๒. วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้ายนี้ ท่านนายอำเภอ ยังขอขอบคุณ ทุกภาคส่วน และประชาชนที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ด้วย .

…CR. ปอ.ฟ้า ^^^ ทีมงาน นิตยสาร ตำรวจ สถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์…โดย. นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม