ราชบุรีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”นวัตกรรมด้านการเกษตร”ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

จ.ราชบุรี/ราชบุรีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”นวัตกรรมด้านการเกษตร”ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 62 เวลา11.00น.นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ณ หัวนามาร์เก็ต หมู่ 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม แลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและมีการเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย”ภายในงานมีกิจกรรมการจัดแสดงและสาธิตนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นของเกษตรกรในกลุ่ม ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี จัดแสดงนวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะ นวัตกรรมการปลูกผักสลัดแบบยกพื้นวิถีเกษตรอินทรีย์ และการเลี้ยงไก่งวงเชิงการค้า,จังหวัดกาญจนบุรี จัดแสดงนวัตกรรมการแปรรูปกล้วยให้เป็นแป้งและนวัตกรรมการปลูกมะกรูดแบบระยะชิด และจังหวัดสุพรรณบุรี จัดแสดงนวัตกรรม การแปรรูปแป้งจากข้าว และนวัตกรรมการผลิตสารชีวภัณฑ์แบบใหม่

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน