ประชุม แพทย์ฉุกเฉินทางทะเล เพื่อบูรณาการเครือข่าย ดูแลช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบเหตุทางทะเล

ประชุม แพทย์ฉุกเฉินทางทะเล เพื่อบูรณาการเครือข่าย ดูแลช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบเหตุทางทะเล

สถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ในบริบทของงานเวชศาสตร์ทางทะเล เพื่อบูรณาการเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุทางทะเล และพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายระบบบริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ระหว่างกรมแพทย์ทหารเรือ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
น.ท.หญิง ชะรอยบุญ ศาสตรสุข โฆษกกรมแพทย์ทหารเรือ ได้เปิดเผยว่า พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล กรมแพทย์ทหารเรือ และรองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล ในหัวข้อการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ในบริบทของงานเวชศาสตร์ทางทะเล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ ข้าราชการในหน่วยแพทย์กองทัพเรือ และบุคคลทั่วไป จำนวน 120 คน และผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ไม่จำกัดจำนวน ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live ของกรมแพทย์ทหารเรือ
โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย วิทยากรจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกรมแพทย์ทหารเรือ รวม 13 ท่าน ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางทะเล ของประเทศไทย ทิศทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลของประเทศไทย เวชศาสตร์ทางทะเลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
งานวิจัยในปัจจุบันของงาน เวชศาสตร์ทางทะเล

ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเลมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก มี 23 จังหวัดชายทะเล ซึ่งนับเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญและนำมาซึ่งรายได้ ทั้งจากการขุดค้นหาแหล่งพลังงาน การขนส่งสินค้าทางเรือ การท่องเที่ยวทางทะเล และการประมง
องค์ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ทางทะเล จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป ในการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล สู่การรักษาที่โรงพยาบาล รวมถึงการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลในอนาคต
กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเวชศาสตร์ทางทะเล และยังเป็นผู้พัฒนาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งพัฒนาการสาธารณสุขทางทะเลของประเทศ ให้เป็นเลิศและมีมาตรฐานสากล เพื่อให้การดูแลคุ้มครองสุขภาพแก่ ประชาชนในพื้นที่ทางทะเล อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก