นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสายสัมพันธ์ไทย-จีน จัดทัศนศึกษานอกสถานที่โครงการ “เดินตามรอยพ่อ..เข้าเมืองกรุงเก่าเล่าเรื่องอดีต” ณ จังหวัดอยุธยา#

#นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสายสัมพันธ์ไทย-จีน จัดทัศนศึกษานอกสถานที่โครงการ
“เดินตามรอยพ่อ..เข้าเมืองกรุงเก่าเล่าเรื่องอดีต” ณ จังหวัดอยุธยา#

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรโครงการสายสัมพันธ์ไทย-จีนจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่โครงการ “เดินตามรอยพ่อ เข้าเมืองกรุงเก่าเล่าเรื่องอดีต” โดยมีนักศึกษาและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนเกือบ 50 คน โดยมีดร.นุชนาถ วสุรัตน์ประธานรุ่น กล่าวว่าการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติได้รู้จักและประวัติความเป็นมาของจังหวัดอยุธยาให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้แนะนำและชักชวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเจริญและมีการจับจ่ายใช้สอยให้มากยิ่งขึ้นโดยในอนาคตอันใกล้นี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งการพัฒนาระบบรถไฟรางและระบบการกีฬาระบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสายสัมพันธ์ไทย-จีน เช่น คุณสนั่น อังอุบลกุล
คุณภราดาวิหาร ศรีหาพล อ.ชาญชัย ลีลาวัฒนาสุข อ.นิสา แก้วมงคล คุณนุชนาถ วสุรัตน์ คุณลลิสา จงบารมี ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร คุณกรรณิกา พลัสสินทร์ คุณคมสัน เหล่าศิลปะเจริญ คุณเงิน เตชะวรบท คุณณัฐจงกล น้อมสูงเนิน คุณธณัฐ จิรบันดาลสุข คุณธัญยธรณ์ เรืองอัครนันท์ คุณนันทชา สินพัฒนสกุล คุณนิธิวงศ์ โลหะวัฒนะกุล คุณพอฤทัย ชินวัตร คุณมาลินี ลีนุตพงษ์ คุณรุ่งทิวา ศรีวรกุล คุณลัดดา รักตกนิษฐ คุณลาดหญ้า อูริยา คุณลาลีวรรณ กาญจนจารี คุณวรรณปรียา โลหะวัฒนะกุล ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ คุณวิภาดา เลิศสุวรรณกุล คุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย คุณสมถวิล ปธานวนิช
คุณสริยา สิวายุ คุณสัณห์จุฑา วิชชาวุธ คุณอติพร ศิริพัฒน์ คุณอรวรรณ กิจเชวงกุล
คุณอรุณี ปริศนานันทกุล คุณสุมิตร (ทีมงาน) คุณโน่ (ทีมงาน) คุณสุวิมล มหากิจศิริ. คุณพรทิพย์ ณ บางช้าง คุณยุพเยาว์ เพียรพาณิชย์พร คุณสุวภัทร วรพุทธาฉัตร คุณทวีศักดิ์ ตู้จินดา ดร. ปัญจรัตน์ มังกรกนก พลเอกปริญญา ทวีชัยการ รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์ พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยในช่วงเช้าคณะนักศึกษาเดินทางไปที่วัดพนัญเชิงวรวิหารเพื่อไหว้พระหลวงพ่อโตและไหว้ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อด้วยการเดินทางไปยังวัดพุทไธศวรรย์เพื่อสักการะพระมหากษัตริย์ 5 พระองค์ และในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยและเดินทางไปยังอุทยานหลวงปู่ทวด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกิจกรรมสุดท้าย

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา