ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายสักการะ และแสดงมุทิตาจิต พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายสักการะ และแสดงมุทิตาจิต พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต ปฐมาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในพิธีถวายสักการะ และแสดงมุทิตาจิต พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ผศ.ดร, ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดคนใหม่ แทน พระครูกิตติวราทร ผศ.ดร, ที่ได้ครบวาระ โดยมี นาย ดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมมีคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกอบด้วย พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ธรรมยุต พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ 28 รูป และหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในพิธี พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 จุดธูป เทียน นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 28 รูป พระพุทธมนต์ นาย ดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านประกาศคำสั่งแต่งตั้ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา เขตร้อยเอ็ด พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมแขกผู้มีเกียรติ มุทิตาสักการะ ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวแสดงสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา และประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นเสร็จพิธี

พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ (ลิขิต ปัญญาธโร) ผศ.ดร, จบการศึกษา เปรียญธรรม 3 ประโยค(ปธ.3),ศาสนศาสตร์บัณฑิต( ศน.บ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, MASTER OF ARTS (M.A.)จากมหาวิทยาลัยเดลลี ประเทศอินเดีย,และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด,) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ