ชมรมภริยานาวิกโยธินมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาข้าราชการกว่า 100 ทุน

ชมรมภริยานาวิกโยธินมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาข้าราชการกว่า 100 ทุน

วันนี้ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นางสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบ ทุนการศึกษา ให้บุตร-ธิดา ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ศาสนสถาน หน่วย บัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และคุณ คุณปัญชริน ใคร่ครวญ อดีตประธานชมรมกริยานาวิกโยธิน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี
คุณ อาภร คชนันทน์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและครอบครัว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวว่า ตามที่ ชมรมภริยานาวิกโยธินได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีให้แก่ บุตรธิดา ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมในด้านการศึกษาและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งทางชมรมได้พิจารณามอบทุนให้กับบุตรธิดาโดยมีทุนการศึกษาทั้งหมด 128 ทุน แบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ดังนี้ทุนอนุบาล จำนวน 8 ทุนทุนละ 2500 บาท รวมเป็นเงิน 20000 บาท ทุนประถมศึกษา จำนวน 46 ทุน ทุนละ 2500 บาทรวมเป็นเงิน 111500 บาท ทุนมัธยมศึกษา จำนวน 53 ทุนทุนละ 3000 บาทรวมเป็นเงิน 159000 บาท ทุนอุดมศึกษาจำนวน21 ทุน ทุนละ 4000 บาท รวมเป็นเงิน 89000 บาท
โดยในปีนี้ ทางชมรมฯได้พิจารณามอบทุนและมอบเงินสนับสนุนเป็นกรณี พิเศษ เพิ่มเติมดังนี้ มอบทุนให้กับบุตรธิดาของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกระดับขั้นจำนวน 13 ทุนรวมเป็นเงิน 38000 บาท มอบเงินสนับสนุนแก่ชมรมทหารนอกราชการสัตบ ชลบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมบำรุงขวัญและดูแลสมาชิกเป็นจำนวนเงิน 30000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 446000 บาท
ทั้งนี้ทางชมรมได้นำเงินที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมอาทิการหารายได้โดยฝ่ายรายได้ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าชมรมในการมอบทุนครั้งนี้ ชมรมฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปการะคุณเป็นกรณีพิเศษอีก 2 ท่าน คือ คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานชมรมกริยานาวิกโยธิน ท่านที่ 21 มอบทุนจำนวน 50000 บาท 2 คุณ เอนก ศรีชวคะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรานอมเจมส์บิดาของ คุณ กนิษฐา เกศศรีพงษศา มอบทุนจำนวนเงิน 50000 บาทรวมเป็นเงิน 100000 บาท .

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก