ร้อยเอ็ดเป็น 0 ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 269 รายเป้าฉีดวัคซีน748,378 คน จองฉีดวัคซีน 276,759 คน (ร้อยละ 36.98)

ร้อยเอ็ดเป็น 0 ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 269 รายเป้าฉีดวัคซีน748,378 คน จองฉีดวัคซีน 276,759 คน (ร้อยละ 36.98)

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2564 วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 269 ราย รักษาหายสะสม 234 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย คงรักษาในโรงพยาบาล 30 ราย
จังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคชีนโควิด-19 จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.บุคลากรทางการแพทย์
และ อสม. 2. เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ 3. ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป 4. ประชาชนผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค และ
5. ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ( ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.)
จำนวน 748,378 คน จองฉีดวัคซีน 276,759 คน (ร้อยละ 36.98) ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว จำนวน
36,920 โด๊ส ฉีดไปแล้ว 25,819 โด๊ส (ร้อยละ 72.64)

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดให้มีหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน 22 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โรงพยาบาลจุรีเวช และ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ค่ายโสกเชือก
อำเภอศรีสมเด็จ มีศักยภาพในการฉีดวัคซีนได้ถึงวันละ 11,660 คน จึงขอแจ้งให้ประชาชนไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล
ชุมชนในอำเภอของท่าน/ โดยท่านที่ได้จองวัคชีนผ่าน “หมอพร้อม” ก็ให้ไปรับการฉีดตามที่จองได้ ส่วนท่านที่ลงทะเบียนผ่าน
สถานบริการสาธารณสุขจะมีการฉีดตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งในระยะแรกจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุ และผู้มี
โรคประจำตัว 7 โรค รวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติงนและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 จะได้รับการฉีดก่อน และจะทยอยฉีด
ให้กับ พี่น้องประชาชนชาว จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและประสงค์ที่จะฉีดวัคชีนจนครบทุกคน
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ผ่าน Line
“ร้อยเอ็ดพร้อม” เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านที่ไม่สามารถจองผ่านระบบนี้ได้ ให้ติดต่อ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. ในพื้นที่ของท่น หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ Call Center
ของโรงพยาบาลทุกแห่ง (ดูข้อมูลได้ที่ www.sasuk101.moph.go.th)

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด