พะเยา ขนส่งร่วม สำนักงานคุมประพฤติ เทศบาลเมืองพะเยา บำเพ็ญประโยชน์สถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อป้องกันไวรัสโควิด19

พะเยา ขนส่งร่วม สำนักงานคุมประพฤติ เทศบาลเมืองพะเยา บำเพ็ญประโยชน์สถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อป้องกันไวรัสโควิด19

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการ จ.พะเยา เป็นประธานร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาเทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก จึงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19 อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาด

ปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ทางรัฐบาลยังทำให้ทุกภาคส่วนยังคงต้อง ดำเนินการมาตรการคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสารและ รถสาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลได้กำหนดแนวมาตรการควบคุม เพื่อเป็นแนวทางดำรงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19 สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาเทศบาลเมืองพะเยาและผู้ประกอบการขนส่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดรวมทั้งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะห้องสุขาและห้องจำหน่ายตั๋ว ด้วยสารเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและรถโดยสารสาธารณะจังหวัดพะเยาสามารถดำรงชีวิตได้ อย่างปลอดภัย