ม.พะเยา สุดเจ๋ง! ได้รับทุนจาก AUF ดำเนินงานวิจัยเร่งด่วนหัวข้อ COVID-19

ม.พะเยา สุดเจ๋ง! ได้รับทุนจาก AUF ดำเนินงานวิจัยเร่งด่วนหัวข้อ COVID-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ นำทีมนักวิจัยผู้ที่ได้รับทุนภายใต้ทุนวิจัยจากหน่วยงาน L’ Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ประเทศฝรั่งเศส เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “User-friendly and sofe COVID-19 testing facilities in Thailand”

ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนให้ทำการวิจัยดังกล่าว และจะดำเนินงานวิจัยร่วมกับผู้ร่วมวิจัยได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรวิจัย IRD- PHPT Research Group รวมทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน
โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำระบบบริการเก็บสิ่งตัวอย่างและส่งตรวจโรค COVID-19 ใน ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยได้รับทุนวิจัยเป็นเงิน 10,000.-€ (ประมาณ สามแสนกว่า บาทไทย) โดย คณะผู้ดำเนินโครงการนี้ ประสงค์จะให้บริการผู้ด้อยโอกาสในจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้