ร้อย.รส.จว.ช.ร. ร.๑๗ พัน.๓ (หมู่ รส.แม่สรวย) ร่วมกับนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย, กิ่งกาชาด อ.แม่สรวย, จนท.สาธารณสุข อ.แม่สรวย, จนท.รพ.แม่สรวย, จนท.ป่าไม้ อ.แม่สรวย และกู้ภัยวัดแสงแก้วโพธิญาณ เข้าเยี่ยมเยียน มอบถุงยังชีพให้กับผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า

เมื่อ ๔ มิ.ย. ๖๒ ร้อย.รส.จว.ช.ร. ร.๑๗ พัน.๓ (หมู่ รส.แม่สรวย) ร่วมกับนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย, กิ่งกาชาด อ.แม่สรวย, จนท.สาธารณสุข อ.แม่สรวย, จนท.รพ.แม่สรวย, จนท.ป่าไม้ อ.แม่สรวย และกู้ภัยวัดแสงแก้วโพธิญาณ เข้าเยี่ยมเยียน มอบถุงยังชีพให้กับผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าอำเภอแม่สรวย ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ บ.แม่ตาแมว ม.๙ ต.เจดีย์หลวง จำนวน ๑ ราย และ บ.ป่าซางพัฒนา ม.๑๓ ต.แม่พริก จำนวน ๑ ราย