ร้อยเอ็ดจัดประชุมเพื่อจัดแสดงและนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดประชุมเพื่อจัดแสดงและนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-


วันชัย ผู้ว่าเปิดนำเสนอOTOPดีเด่น โดยดิเรก พัฒนาการ.รอ.และคณะ เมื่อ4มิย62/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประดับฟ้าvโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดแสดงและนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น เพื่อพัฒนาฐานรากเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยการดำเนินงานของ นายดิเรก ธรรมฤทธิ์พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 กลุ่มกลุ่มละ 5 คนรวม 250 คน,พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอรวม 20 คน,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน Otop จำนวน 20 คนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 6 คนรวม 296 คน ดำเนินการประชุมเพื่อจัดแสดง นำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด และดำเนินการโดยบริษัท MBA broadcast คอร์ปอเรชั่นจำกัดซึ่งมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดร้อยเอ็ด และการจัดเวทีเสวนาวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินรายการโดยปีเตอร์หลุยส์ไมอ๊อคชิ

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-โครงการนี้เป็นการ สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับคำแนะนำจากภาครัฐและเอกชน ที่ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดความรู้ทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ทันสมัย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ทักษะสร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้า,เปิดช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

การประชุมเพื่อจัดแสดง Display และนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ดมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็น OTOP เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด,2 เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า,3 เพื่อประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้การ OTOP ของจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวเปิดว่า.- รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้ความเจริญและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ผ่านมาคือผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ ไม่สามารถแข่งขันได้ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่างๆ รายได้ตกอยู่กับผู้ประกอบการรายเดียว หรือบางกลุ่มเล็กๆไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ ในชุมชนอย่างแท้จริงทำ ให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร สำหรับการประชุมเพื่อจัดแสดง Display และนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด

จะทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีประสบการณ์หรือรูปแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หลากหลายโดยเฉพาะการใช้นวัตกรรม มาปรับใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ประเพณีวัฒนธรรม ของฝากของที่ระลึก ต้องมีผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก แก่นักท่องเที่ยว โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เฉพาะตัว มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีช่องทางการตลาด พร้อมข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า ทำให้เป็นการเพิ่มรายได้เป็นอย่างดี

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129-