ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ การเฝ้าระวังควบคุมโรคตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง กรณีเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือ โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค และรับทราบแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 : กรณีโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดใหม่ พิจารณาการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด และการจัดทำแผนเผชิญเหตุตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในขณะนี้ ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด และยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

////////
ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน