อายุ 80 ทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม คว้ารางวัล อสม.ระดับชาติ คนที่ ๑๑ ของเมืองร้อยเอ็ด

อายุ 80 ทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม คว้ารางวัล อสม.ระดับชาติ คนที่ ๑๑ ของเมืองร้อยเอ็ด

คุณพ่อไพฑูรย์ ออมอด อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ระดับชาติ ชึ่งเป็นคนแรกของอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นับเป็นเกียรติ ศักดิ์ศรีแก่ชาวสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คุณพ่อไพฑูรย์ ออมอด อาสาสมัครประจำหมู่บ้านดีเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมืองบัวอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ปัจจุบัน คุณพ่อไพฑูรย์ ออมอด อายุ 80 ปี ทำหน้าที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน อสม. ประจำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมืองบัว มีความรู้เชี่ยวชาญชำนาญการ ด้านสมุนไพร ท้องถิ่นอีสาน ด้านประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และทำหน้าที่เป็นหมอพราหมณ์ ประจำท้องถิ่น พื้นที่ทุ่งกุลา ท่านเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้. อสม.รุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2530 เคยดำรงตำแหน่งประธานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว รุ่นแรกก่อตั้ง ประจำท้องถิ่น เป็นผู้คิดค้นสมุนไพร จากเกสรดอกบัว มาเป็นน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อลดละเลิกบุหรี่ ผู้นำบุกเบิกการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์แห่งทุ่งกุลา และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองเกษ ประจำอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านยังทำหน้าที่ คอยเฝ้าดูแลเยี่ยมผู้ป่วยวัยชรา พร้อมสร้างขวัญกำลังใจ เป็นผู้นำต้นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน ในชุมชนมาถึงปัจจุบัน

//////////////
มามะ เหนือโท รายงาน
ศูนย์ข่าวทุ่งกุลา ร้อยเอ็ด
https://www.csitereport.com/#!/newsfeed