สัตหีบเปิดบรรยายสิทธิทางกฎหมายของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร

สัตหีบเปิดบรรยายสิทธิทางกฎหมายของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร

วันนี้ 3 ก.พ.63 ที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย เอกคม ด้วงชะเอม ผู้แทนอธิบดี อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มสิทธิ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยาย สิทธิทางกฎหมายของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร โดยมี นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นาย สืบพงศ์ โอภาพงพันธุ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี นาย กีรติ แก่นแก้ว อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานสูงสุด ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8 ชลบุรี ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ตลอดจนประชาชาชน เข้าร่วม รับฟังการบรรยาย
นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า เนื่องด้วย ในปัจจุบันพี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบ อาศัยอยู่หมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนหมู่บ้านจัดสรรมากถึง เกือบ 300 โครงการ แต่ยังไม่ทราบถึงสิทธิทางกฎหมายของผู้อยู่อาศัยของตน จึงอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นดังนั้นผู้จัดการอบรม จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และได้จัดกรอบรมขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบได้ทราบถึงสิทธิทางกฎหมายการอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรทราบถึงกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นความรู้ ความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยในบ้านจัดสรร และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร
นาย เอกคม ด้วงชะเอม กล่าวว่า ถือว่าเป็นโครงการที่ดี และมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้งตัวบุคคลและองค์กรเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ขอให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการอบรมในครั้งนี้จะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323