กาฬสินธุ์เล็งผุดศูนย์กลางท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชาติพันธุ์

กาฬสินธุ์เล็งผุดศูนย์กลางท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชาติพันธุ์
เทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ระดมทุกภาคส่วนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชาติพันธุ์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนได้ร่วกกันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อเป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชาติพันธุ์ ในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตําบลกุดสิม โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วม
นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม กล่าวว่า สิบเนื่องจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า ในปีงบประมาณ 2566 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชาติติพันธ์ พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตําบลกุดสิม โดยเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการขอรับและจัดสรรงบประมาณสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์จึงขอให้เทศบาล ตำบลกุดสิมสำรวจความคิดเห็นประชาพิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่และยืนยันโครงการ เพื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นำข้อมูลไปประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

นางสาววิภาวี กล่าวอีกว่า จากการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ดังกล่าวพบว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาวงส่วนมาก มีความคิดเห็นโดยพร้อมเพียงกันว่าควรจะมีการจัดสร้าง และเปลี่ยนแปลง ภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาของเทศบาลตำบลกุดสิม เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คของอำเภอเขาวง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพี่น้องในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง เป็นการผลักดันให้เห็นถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี และวิธีชาติพันธุ์ของพี่น้องชาวอำเภอเขาวงที่เป็นชนเผ่าภูไท และรวมถึงให้เป็นจุดพักผ่อน และพื้นที่ออกกำลังกายสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาวงและอำเภอใกล้เคียงที่มาเที่ยวในพื้นที่อำเภอเขาวง