วัดสระแก้วจัดงานวันบูรพาจารย์และมอบทุนการศึกษา

วัดสระแก้วจัดงานวันบูรพาจารย์และมอบทุนการศึกษา

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ วัดสระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พระราชพรมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10(ธ) และเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยร้อยเอ็ด ประธานสงฆ์ ในงานวันบูรพาจารย์ (วันกตัญญกตเวทิตา) และมอบทุนการศึกษา พระครูปริยัติวัฒนโชติ,ดร.รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ประธานสงฆ์ดำเนินงาน นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ดำเนินงานโดย นายกรกช กลิ่นขจร ไวยาวัจกร นางนันทนา คำสวัสดิ์ และคณะ พร้อมด้วย ทายก ทายิกา คุ้มวัดสระแก้ว
งานวันบูรพาจารย์ (วันกตัญญกตเวทิตา) และมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการรำลึกถึงบูรพาจารย์ในอดีตของวัดสระแก้ว คือ พระครูอดุลวิหารกิจ (สาย ติสโส)

อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระครูวีรธรรมาภรณ์ (เคน ติกขวิโร) อตีตเจ้าคณะตำบลดงลาน และอดีตเจ้าอาวาสทุกรูป เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญกตเวทิตา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแต่อดีตเจ้าอาวาส ผู้มีคุณูปการต่อวัดสระแก้ว อีกทั้งยังได้อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามสร้างเสริมความสามัคคีในชาวพุทธทั้งหลาย และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสืบไป
กิจกรรมประกอบด้วย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล สวดทักษิณานุปทาน,พิธีเจริญพระพทุธมนต์,ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม,ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา,พระครูปริยัติวัฒนโชติ,ดร. มอบทุนการศึกษา แก่เด็กและเยาชน31ทุนๆละ500บาทเงิน 15,500 บาท,มอบทุนการศึกษาพระภิษุสามเณร เงิน 10,000 บาทประกวดสวดสรภัญญะและมอบรางวัล เงิน 10,000 บาท
นายกรกช กลิ่นขจร ไวยาวัจกรวัดสระแก้ว แจ้งรายรับรายจ่ายในงาน ได้แก่ รายรับ(รวมผู้บริจาค174ราย) เงิน 120,490 รายจ่าย รวม 135,900 บาท เงินรายจ่ายมากกว่ารายรับ จำนวน 15,410 บาท ขอเชิญชาวคุ้มร่วมกวนข้าวทิพย์บุญออกพรรษาที่วัดด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว