จันทบุรี-นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการ

จันทบุรี-นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการ

วันนี้ ( 3 ต.ค.65 ) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ พร้อมด้วยนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและบุตร – ธิดาได้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองจันทบุรี / ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังจากนั้นเดินทางเข้าสักการะพระพุทธสิหิงค์หน้าศาลากลางจังหวัด ต่อด้วย ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และกลับไปพบปะคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมฯ องค์กร บริษัทห้างร้าน ประชาชนที่มารอต้อนรับตามประเพณีอย่างอบอุ่นโดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำกล่าวต้อนรับ และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้นนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ได้เดินทางเข้าห้องปฏิบัติราชการกราบสักการะพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดจันทบุรีและสักการะพระแสงราชประจำมณฑลจันทบุรี
และในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปกราบนมัสการ พระราชจันทโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยารม อ.ท่าใหม่ ทั้งนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ย้ายมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองคาย ถือเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลำดับที่ 44 ต่อจาก นายสุธี ทองแย้ม ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีโดยมีประวัติเกิดวันที่ 23 ตุลาคม 2513 ภูมิลำเนาจังหวัดชลบุรี ประวัติการศึกษา พ.ศ.2535 รัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 เรียนจบคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2535 – 2537ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3 – 4) อำเภอเมืองนครพนม
พ.ศ. 2538 – 2539 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5 – 6)ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรีพ.ศ. 2540 – 2543 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7)ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2544 – 2547 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7)สำนักงานเลขานุการกรมการปกครองพ.ศ. 2548 – 2549 ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2550 นายอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
พ.ศ. 2551 นายอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2552 นายอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2555 – 2557 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2559 – 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2562 – 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2564 – 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
พ.ศ.2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก