ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 และ 9 เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting)
การประชุมดังกล่าว มีการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีภารกิจสำคัญรวม 13 ประเด็น อาทิ การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบตลาดนำการผลิต การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า การส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้ง สรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออก) และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร
จากการตรวจราชการ ขณะนี้ทุกโครงการได้ดำเนินการตามแผนกิจกรรมโครงการฯ และบางโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนภาคประชาชน ได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อให้งานตามภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้