ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ ส.ป.ก. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ ส.ป.ก. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก.

ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ศูนย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting
การประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม การดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีพ.ศ.2564 ได้แก่ การกำหนด วันจัดงาน ขั้นตอนพิธีการ รูปแบบการจัดกิจกรรม และของที่ระลึกมอบแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 นี้