ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

วันนี้ (3 ส.ค.65 ) ที่โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีผู้แทนส่วนราชการ �ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวน 120 คน เข้าร่วม และได้รับเกียรติอาจารย์จากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มาเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มจังหวัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้
นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดตามแนวคิดในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาทั้งระบบ หรือที่เรียกว่า “One Plan” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในระดับชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทิศทางนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน อันเป็นกรอบที่สำคัญ ในการจัดทำวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์ ทบทวน สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของกลุ่มจังหวัด

เพื่อกำหนดและทบทวนเป้าหมายการพัฒนาประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ตลอดจนการกำหนดโครงการที่สำคัญ ในแต่ละประเด็นการพัฒนา ที่ตอบสนองกับแนวทางพัฒนาของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะสามารถกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ อยู่บนพื้นฐานของศักยภาพของกลุ่มจังหวัด คำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีโครงการที่สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786