กอ.รมน.จว.พิจิตร สนับสนุนการจำหน่ายมังคุด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขปัญหาราคาผลผลิต และพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

2 สิงหาคม 2562 : กอ.รมน.จว.พิจิตร สนับสนุนการจำหน่ายมังคุด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขปัญหาราคาผลผลิต และพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ช่วยส่งเสริมการขาย โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ตามนโยบาย ผบ.ทบ.และสั่งการของ มทภ.3/ผอ.รมน.ภาค 3 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร