จ.ราชบุรี/สมาชิกวุฒิสภาพร้อมสมาชิกลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ตามโครงการสมาขิกวุฒิสภาพบปะประชาชน.

จ.ราชบุรี/สมาชิกวุฒิสภาพร้อมสมาชิกลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ตามโครงการสมาขิกวุฒิสภาพบปะประชาชน.

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2563ที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา-รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา เข้าฟังการบรรยายสรุปแนะนำแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดราชบุรีแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศโดยประชาชนมีส่วนร่วมพร้อมให้การต้อนรับจากนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังบรรยายสรุปในครั้งนี้โดยนายวิทยา ผิวผ่อง ได้กล่าวถึงแนวทางในการทำงานของวุฒิสภาและสมาชิกที่เดินทางมาลงพื้นที่ ต้องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจะได้ดำเนินการตามกรอบของกฏหมายและมติของ ครม.ต่อไปโอกาสเดียวกันคณะกรรมการวุฒิสภาเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลกระทบการปล่อยน้ำเสียงลงสู่คลองสาธารณะและสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร ของ ฟาร์มเลี้ยงสุกรแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาและให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตกรได้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขโดยปราศจากความขัดแย้งนำไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตรต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน