วัดบางเสร่นอก แจกข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชนบรรเทาทุกข์ช่วงไวรัสโควิด19

วัดบางเสร่นอก แจกข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชนบรรเทาทุกข์ช่วงไวรัสโควิด19

ที่วัดสามัคคีบรรพต (บางเสร่นอก) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูเกษม กิติโส ภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล จัดตั้งโรงทานแจกจ่ายกับข้าว น้ำดื่ม และโรตี เพื่อช่วยเหลืออนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความอยากลำบากในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทุกสัปดาห์ จำนวน 400 ชุด โดยมี พระภิกษุสงฆ์จากวัดสามัคคีบรรพต และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย
การจัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประ สบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดเป็นความร่วมมือระหว่างวัดและประชาชน ในชุมชนประสานภารกิจร่วมกับทุกหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่าย เสบียงอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย
พระครู เกษม กิติโสภณ

กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ ต้องการช่วยเหลือประชาชนชาวสัตหีบ ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้บางรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีโครงการให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้น เพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ในวันนี้จัดแจกทั้งหมด 400 ชุด มีจุดทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลก อฮอล์ ก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ให้ประชาชนซึ่งเป็นมาตรการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323