จ.ราชบุรี/บคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี

จ.ราชบุรี/บคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี.

ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี คูบัว ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี นายแพทย์ไพจิตร์ สราชิต ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ แม่บ้านทหารบก. ทหารเรือ .ทหารอากาศ. สนง.ตำรวจแห่งชาติ .เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมประเมินผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี

 

โดยนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุข จ.ราชบุรี รายงานถึงผลการดำเนินงานทั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ปี 2535 เป็นปัทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัยเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนพรรษา 60 พรรษาจึงได้ก่อสร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2536 ซึ่งสถานีอนามัยคูบัวแห่งนี้รับผิดชอบดูแล 7 หมู่บ้านประชากร 4,947 คนและให้บริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยดำเนินการพัฒนา ต้นแบบ 5 ด้านด้วยกันคือการพัฒนาภูมิทัศน์สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านงานการแพทย์แผนไทยและผู้สูงอายุ การพัฒนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม PCC และ สอน.ติดดาว การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน .

สุพจน์ วรสหวัฒน์ ภาพ/ข่าวจ.ราชบุรีรายงาน