จ.ราชบุรี/มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๔

จ.ราชบุรี/มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่๓ มีนาคม ๒๕๖๔เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนางขนิษฐา พูลศิริรัตน์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับจังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๔โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แก่แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัดๆ ละ๒๐,๐๐๐-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีได้เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาเพิ่มเติม อีกจำนวน ๕๔,๐๐๐-บาท ประกอบด้วย๑.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีจำนวน๒๙,๐๐๐.- ๒.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี จำนวน๑๐,๐๐๐.- ๓.ชมรมนายอำเภอจังหวัดราชบุรีจำนวน๕,๐๐๐.-

๔.นางนิตยา มะลิขาวจำนวน๓,๐๐๐.- ๕.นายอำเภอบ้านโป่งจำนวน ๒๐๐๐.- ๖.นางขนิษฐา พูลศิริรัตน์จำนวน๑,O00.- ๗.นางรัตติยา วงศ์มณีรุ่งจำนวน๑,000.- ๘.นางคลตรี แสงสุวรรณ๑,000.- ๙.นางอภิรดา ชนะบวรบุตรจำนวน๑,000.-และ๑0.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและจำนวน๑,000.- ทั้งนี้มีบุคลากรจากหน่วยงานยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษา ๑๔หน่วยงานมีจำนวน ๘๕ ราย และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์พร้อมกับจัดระดับการศึกษาและจัดสรรเงินทุนตามระดับ คือระดับประถมศึกษาจำนวน ๓๒ ราย ทุนละ ๕๐๐.-บาทเป็นเงิน๑๖,๐๐๐.-บาท ระดับมัธยมศึกษา ถึง ปวช.จำนวน ๔๘ ราย ทุนละ ๑,๐๐๐.-บาทเป็นเงิน๔๘,๐๐๐.-บาทระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี จำนวน ๕ ราย ทุนละ ๒,๐๐๐.-บาทเป็นเงิน๑๐,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๐๐๐.บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน