นครนายก แถลงข่าวการจัดงานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก ปี 2563

นครนายก แถลงข่าวการจัดงานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก ปี 2563

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก พาณิชย์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก
ที่ หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชนศาลากลางจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังกวัดนครนายก พร้อมคณะร่วมแถลงข่าวการจัดงานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนมะยงชิด มะปรางหวาน พร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานแถลงข่าว
จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก พาณิชย์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก กำหนดจัดงาน มะยงชิดมะปรางหวาน ของดีนครนายก ปี 2563 ขึ้นในระหวางวันที่ 6-15 มีนาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ บริเวณสี่แยกช้าง ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มะยงชิด มะปรางหวาน ผลไม้อัตถลักษณ์คุณภาพดีของจังกวัดนครนายก ให้เป็นที่รู้จักอย่างพร่หลาย และส่งเสริมการผลิต การตลาดของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชนอันเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

จังหวัดนครนายก จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติมามาเที่ยวชม ชิม และซื้อมะยงชิด มะปรางหวานที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ตราสัญญาลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ภายในงานได้มีการประกวดมะยงชิด มะปรางหวาน และกิ่งพันธุ์
การจัดนิทรรศการทางด้านการเกษตร ที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติของมะยงชิด มะปรางหวานลักษณะพันธุ์ที่นิยม และการดูแลรักษามะยงชิด มะปรางหวานให้มีคุณภาพ
การจัดจำหน่ายผลผลิตมะยงชิด มะปรางหวาน กิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพและมีการยื่นขอใช้ตราสัญญาลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางถูมิศาสตร์(Gl)เรียบร้อยแล้ว โดยเกษตรกรสมาชิกสมาคมชาวสวนมะยงชิด สมาชิกแปลงใหญ่มะยงชิด และเกษตรกรทั่วไป

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก